Projektist

Projekt hõlmab subjektiivsuse ja intersubjektiivsuse keelelise väljendamise uurimist erinevates žanrides ja keeleregistrites – nii kirjalikes institutsionaalsete tekstides kui ka suulises vestluses ja netisuhtluses. Konkreetseks uurimisobjektiks on partiklid ja verbid, mis väljendavad erinevat tõenäosust ning emotsioone ja hoiakuid. Analüüsime keelevahendite kasutust ning selle seost erinevate žanride ja registritega. Analüüsitav materjal pärineb eesti keele elektroonilistest korpustest.