Töörühm

helle_metslang

Helle Metslang

Olen Tartu ülikooli tänapäeva eesti keele professor. Minu teadustöö põhisuunad on eesti keele süntaks ja morfosüntaks, keele muutumine ja varieerumine, kontrastiivne ja tüpoloogiline lähenemisviis keeleuurimises.

Tiit Hennoste

 

kylli_habicht

 Külli Habicht

Olen Tartu ülikooli eesti keele dotsent ja eesti vana kirjakeele vanemteadur. Olen uurinud eesti keele morfosüntaksi nähtusi: verbikonstruktsioone, kaassõnafraaside ning modaal- ja diskursusepartiklite kujunemist ja kasutust kasutuspõhise lähenemise raamistikus. Minu partikliuurimused on käsitlenud ka (inter)subjektiivsuse temaatikat. 

Kylli-Prillop_1

Külli Prillop

Olen Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse ins-tituudi teadur. Kõige rohkem olen tegelenud fonoloogiateooriate ja eesti keele vältesüsteemiga, samuti eesti keele ajalooga, veidi keelestatistikaga ning keelekorpustega (vt siit). Minu südamelähedasim uurimisala on eesti vana kirjakeele sõnavara. Et vanade tekstide uu-rimist lihtsustada, olen loonud arvutitarkvara ja olnud erinevate tekstisõnastike kaasautoriks. Vahelduseks teadustööle koostan lingvistikaolümpiaadi ülesandeid ning tutvustan kooliõpilastele keeleteadust.

andra_rumm1

Andra Rumm

Olen Tartu ülikooli eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur. Mind huvitab, kuidas inimesed kasutavad suulises suhtluses keelelisi vahendeid, et täita oma eesmärke. Oma doktoritöös analüüsisin, kuidas inimesed suhtluses küsimusi vormistavad, mida nad nendega teevad ja kuidas neile vastavad. Keele uurimine suhtluses aitab tuvastada suhtlusnormid, mida kõnelejad järgivad, ja pakub võimaluse keelekasutajat paremini tundma õppida.

andriela_rääbis_1

Andriela Rääbis

Olen Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse ins-tituudi suulise keele teadur. Minu kesksed uu-rimishuvid on olnud vestluse struktuur, küsimus- ja direktiivijärjendid. Oma 2009. aastal kaitstud doktoriväitekirjas käsitlesin telefonivestluse sissejuhatuse struktuuri ja suhtlusfunktsioone. Olen Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse administraator.

dav

Kirsi Laanesoo

Olen Tartu ülikooli eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur. Minu peamine uurimis-objekt on suuline suhtlus. Oma doktoritöös uurisin argivestluses esinevaid küsilauseid, millega ei küsita infot. Suulise keele kõrval tegelen ka netikeele uurimisega.

 

Liina_Parismaa

Liina Pärismaa

Olen Tartu ülikooli eesti keele doktorant. Minu põhilised teaduslikud huvid on eesti vanem kirjakeel, morfosüntaks ning keele varieerumine ja muutumine. Oma doktoritöös keskendun erinevate morfosüntaktiliste nähtuste varieerumisele 17.–18. sajandi murrangueelsetes ning -järgsetes põhjaeesti tekstides tollase kirjakeele standardi kujunemisel.

elen-p2rt_1

Elen Pärt

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eesti keele magistriõppe. Seejuures uurisin oma lõputöödes peamiselt komplekssete interrogatiiv-relatiivadverbide (nt kusjuures, misläbi, mispärast jt) kujunemist kirjakeele kujunemise algusest kuni tänapäevani.

 

carleric_simmul_1

Carl Eric Simmul

Olen Tartu ülikooli eesti keele doktorant. Minu erialased huvid on seotud pragmaatika, semantika, morfosüntaksi ja foneetikaga. Doktoritöös uurin eesti keele konverbitarindit e vaba laiendina toimivaid infiniittarindeid. Vaat-len neid mitme nurga alt, käsitledes konverbi-tarindite funktsiooni, sõnajärge, infostruktuuri ning grammatiseerumis- ja leksikaliseerumisteid.

David Ogren

Olen Tartu Ülikooli eesti keele süntaksi nooremteadur. Oma doktoritöös uurisin objekti käände vaheldust eesti keele da-infinitiiviga konstruktsioonides. Minu peamised uurimis-huvid on eristav objekti markeerimine, konst-ruktsioonigrammatika ja morfosüntaktiline varieerumine.